Notify Message
Forums
#4885930 Sep 02, 2011 at 12:39 PM · Edited over 7 years ago
34 Posts
Lesson plan

The lesson will be executed without words. The goal with this lesson is to make the students realize that there always is a relationship between the circumference and the diameter of a circle and therefor find an approximate value of this relationship that is pi. The students will be measuring the diameter and the circumference of different circular objects with the use of red and blue string. Hopefully the students will realize this relationship and the value of pi.

The lesson begins with us hanging three drawings on the blackboard that describe the working process and then we draw a big pi followed by a question mark. There are different circular objects on the table that by the help of drawing one shows that the students have to choose some of the objects. Hereafter we will demonstrate how to measure the objects by the help of the blue string to measure the circumference and the red string to measure the diameter. This is shown on drawing too. Then we will hang the cut out strings on the blackboard and then point to drawing three where there is shown the relationship between the blue and red string. If the students have a hard time figuring this out, we can show them drawing three B that shows that the relationship between the strings are approximately 3:1. If they still have a hard time figuring out the relationship, we will show them drawing four where it is clear that they have to measure the circumference and the diameter of the different circular objects to find the relationship between the two.

Planning a lesson without words

Working with math without words presents numerous advantages. Since the project took place in the Netherland, a very obvious advantage was the ability to communicate regardless of the different languages. This however is not only an advantage outside Denmark. It can also be helpful to students with linguistic difficulties whom can now get the best possible out of the lesson. With the use of body language and mimics, we can step into a random classroom in a random grade; execute a lesson, without modifying our language. As well as linguistic difficulties, problems with reading and writing will not become a problem since we do not use words trough out the lesson.
Another advantage is that the wordless lessons force the teacher to become more visual in teaching. In the Netherlands we discovered that explanations of area and volume became more understandable to the students because of the visual explanation.
Often, teachers think on behalf of the students not letting them reach their own conclusions. This habit is easy to avoid with use of no words at all. When the students have to interpret mimics they get the opportunity to work out their own explanations and solutions. They are forced to think individually as well, as they cannot communicate with words amongst each other.
That being said, we have to admit, that we did not make the most out of the “math without words”-project. A great number of advantages fade when the lessons are not planned with the wordless as the main purpose. In this case, working without words becomes a hurdle more than strength. When a lesson is to be planned without words, the wordless aspect has to make the lesson better and for this to happen we have to think “outside the box”. Unfortunately we joined the project at a late stage and the Dutch students had already planned most of it. It was clear that the lesson, in many ways, had been planned to be executed with words, followed by the words being taken away...[Today's puzzle completed 31 Secs ]
25/11-2010
+0 Quote
#4885936 Sep 02, 2011 at 12:40 PM · Edited over 7 years ago
34 Posts
Dansk version

Lektions plan

Lektionen vil foregå uden ord. Målene med denne lektion er at få eleverne til at forstå at der altid er en sammenhæng imellem cirklens omkreds og dens diameter, og derved finde dette forholds præcise værdi som er pi. Dette skal eleverne gøre ved at de skal måle diameteren samt omkredsen af forskellige cirkulærer objekter ved hjælp af rød og blå tråd. Forhåbentlig vil eleverne opdage dette forhold og værdien af pi.

Lektionen starter med, at vi hænger tre tegninger op på tavlen, der beskriver arbejdsprocessen, hvor vi herefter tegner et stort pi og et spørgsmålstegn. På bordet ligger der forskellige cirkulære genstande, hvor vi ved hjælp af den første tegning vil vise eleverne, at de skal vælge nogle af genstandene. Herefter vil vi demonstrere, hvordan man måler genstandene, vha. den blå tråd til at måle omkredsen og den røde tråd til at måle diameteren. Dette ses på tegning to. Så hænger vi de udklippede tråde op på tavlen og peger på tegning tre, hvor der er vist den røde og blå tråds længde i forhold til hinanden. Hvis eleverne stadig har svært ved at finde dette forhold, vil vi udfolde tegning tre B, som viser, at forholdet mellem trådene er ca. 3:1. Hvis eleverne fortsat ikke kan finde ud af sammenhængen, viser vi dem tegning fire, hvor det fremgår tydeligt, at de skal måle omkreds, samt diameter af de forskellige genstande og finde forholdet.

At planlægge en lektion uden ord

Arbejdet uden ord præsenterer os for flere fordele. Den første fordel, der træder tydeligt frem, idet projektet foregik i Holland er, at den vi undgår den sproglige barriere. Dette kan også vise sig som en fordel herhjemme idet mange elever kan have sproglige problemer, der også forhindrer dem i få fuldt udbytte af undervisningen. Vi kan, ved at bruge kropssprog og mimik, træde ind på et hvilket som helst klassetrin og undervise, uden at skulle modificere vores sprog. Ligeledes bliver diverse læse-/skrivevanskeligheder ikke et problem, idet vi ikke bruger ord i forbindelse med lektionen.
En anden fordel er, at vi som lærere, tvinges til at være mere visuelle i vores forklaringer, når sproget bliver frataget os. Eksempelvis oplevede vi i Holland, at redegørelser for rumfang og areal blev mere håndgribelige for eleverne gennem de visuelle forklaringer.
Man kan, som lærer, blive forfalden til at lægge ordene i munden på eleverne og dermed ikke selv lade dem komme frem til svar og dermed skabe deres egne forståelser. Denne tilbøjelighed er lettere at komme uden om, når vi ikke har muligheden for at bruge ord. Når eleverne skal tolke vores mimik og ikke høre vores ord direkte, får de også mulighed for selv at danne sig billeder og forklaringer. Ligeledes bliver de tvunget til at tænke selv, når der ikke må kommunikeres indbyrdes med ord.
Når det er sagt, må vi desværre indrømme, at vi ikke fik det optimale ud af arbejdet uden ord. Mange af fordelene må nemlig siges at bortfalde, når ikke lektionen er planlagt med det ordløse for øje. I dette tilfælde bliver arbejdet uden ord mere til en forhindring end en gave. Når en lektion skal planlægges til at foregå uden ord, skal det ordløse gøre lektionen bedre og for at dette kommer til at ske, er vi nødt til at tænke ”ud af boksen”. Vi kom desværre sent ind i arbejdsprocessen – på et tidspunkt, hvor de hollandske studerende allerede havde planlagt størstedelen af lektionen. Det blev hurtigt tydeligt, at lektionen på mange måder var planlagt som en lektion med ord, hvorefter ordene var blevet trukket ud af den.

[Today's puzzle completed 31 Secs ]
25/11-2010
+0 Quote